www.netgoblins.com/humla

Fakta om humlor

Arter och utbredning Sorter och utseende Samhälle Avkomma
Mat Pollinering Kuriosa I människans tjänst

Arter och utbredning
I Sverige finns ca 30 humlearter, av dessa är jordhumlan en av de vanligast förekommande.
De finns från Skåne till nedre Norrland.

Upp

Humlesorter och utseende
De indelas i sociala humlor - släktet Bombus; 30 arter i Sverige och snylthumlor -släktet Psithyrus; nio arter i Sverige.
De är 12-27 mm långa och kraftigt byggda och har tät behåring som bildar svarta, vita och gula eller brunröda tvärgående ränder över kroppen. Färgteckningen kan dock variera mycket inom samma art.
Eftersom färgteckningar varierar så kan det vara svårt att se skillnad mellan olika arter.

humla

Humlorna har två vingpar där det främre vingparet är betydligt större än det bakre.
Drottningarna förlorar ofta stora delar av hårbeklädnaden på bakkroppen. En drottning blir ca 20-23 mm lång. Drönarna är större än arbetarna men mindre än drottningen.

Upp

Sociala humlor
Sociala humlor har ettåriga samhällen det är endast den befruktade drottningen som övervintrar.
På våren söker hon upp en hålighet i marken eller t.ex. ett stengärde eller tät vegetation, där hon fodrar med gräs och mossa. Där bygger hon en stor vaxcell, i vilken hon placerar nektarblandat pollen och upp till ett dussin ägg.

Upp

Avkomma
Humlans avkomma börjar sin tillvaro som larver.
Under hela yngelperioden "ruvar" drottningen regelbundet cellen för att hålla larverna varma. De unga larverna äter av pollenbollen som de ligger på men får också en blandning av pollen och sockerlösning som drottningen matar in genom vaxlagret. De växer, spinner in sig i kokonger och inom två veckor har de förpuppats.
Efter att de har förpuppats i en tunn silkeskokong kläcks de till arbetare, som vanligtvis inte fortplantar sig. Arbetarna tar fortsättningsvis hand om skötseln av avkomman.
Tillväxttakt och livslängd
En arbetares utveckling från ägg till vuxen tar 3-4 veckor och som arbetande fullvuxen individ lever den i 3-5 veckor. Enstaka individer kan leva upp till 2 månader.

Upp

Samhälle
Beroende på art består ett samhälle som mest av 100-500 individer. På sensommaren kläcks även hanar (oftast ur obefruktade ägg lagda av arbetare) och en ny generation drottningar. Alla utom de nya drottningarna dör på senhösten.
Ett nytt samhälle börjar...
En befruktad drottning börjar med att bygga en liten bägare av vax. I denna bägare lagrar hon sockerlösning som hon själv behöver medan hon ruvar på de första äggen.
Hon formar sen en liten boll av pollen och knådar en vaxkruka ovanpå. Vaxet produceras ur vaxkörtlar som sitter på drottningens bakkropp.
I krukan läggs de första äggen, ca 10 stycken. Äggen befruktas med sperma som drottningen förvarat i en särskild behållare i sin kropp sedan parningen föregående höst.
Den lilla krukan förseglas med vax och drottningen lägger sig ovanpå för att ruva.
Äggen kläcks efter 3-6 dagar. Drottningen har en förmåga att hålla en hög kroppstemperatur och i det lilla redet ligger temperaturen konstant kring 30-32°C. Det är den temperatur vid vilken larverna utvecklas och trivs bäst.
Drottningen fortsätter att bygga nya vaxkrukor ovanpå kokongerna. Efter en tid kläcks de första humlorna. Det är små sterila honor, så kallade arbetare. Övergivna kokonger används som förråd för pollen och sockerlösning.
Arbetarna tar över drottningens jobb att samla föda.
Drottningens uppgift övergår till att bara producera ägg.

Upp

Boet
Boet fylls av ett nätverk med kokonger. Drottningen fortsätter hela tiden att göra nya vaxkrukor ovanpå de senast bildade kokongerna. På detta sätt fylls boet successivt med övergivna kokonger allt eftersom humlorna kläcks.

humlebo

Då boet levereras innehåller det ca 50 arbetare och en drottning som i genomsnitt lägger 16-20 ägg per dag. Efter en vecka ungefär har antalet arbetare fördubblats och när samhället är som störst, efter 3-6 veckor, innehåller det 150-200 arbetare. Cirka hälften av arbetshumlorna lever hela sin livstid inne i boet. Deras uppgift är att mata larverna, städa boet samt upprätthålla konstant temperatur och fuktighet. Boets temperatur hålls kring 30°C .

Samhället
Bara drottningen övervintrar...
Jordhumlor är sociala insekter med en väl uppbyggd arbetsordning i sina samhällen. Det sociala draget är emellertid mindre utvecklat i humlesamhällen än i bisamhällen. Det mest iögonfallande är att honungsbiets samhällen övervintrar med många individer medan hos humlan är det bara drottningen som övervintrar. I naturen övervintrar humledrottningen på en skyddad och isolerad plats och söker på våren vanligen upp ett övergivet sork- eller musbo där den lägger de första äggen.

Samhällets negång
En drottning kan lägga upp till 1000 ägg under sin livstid. Hon lever 12-24 veckor, räknat från första äggläggningen. Hennes livslängd och aktivitet är bl.a. beroende av samhällets storlek.
Samhället kan bara växa en viss gräns sen kommer reaktioner som visar att samhället har nått sin topp. Drottningen börjar lägga obefruktade ägg som kläcks till drönare och arbetare börjar äta ägg.
Dessa äggätande arbetare lägger själva ägg som också kläcks till drönare. Drönarna pollinerar inte och gör därför ingen nytta. Allt det här sker då samhället närmar sig sin upplösning.
Nya drottningar bildas.
Drottningens sista befruktade ägg kan utvecklas till nya drottningar. Så sker om larverna matas med pollen av god kvalité.
De nya drottningarna söker sig ut ur boet för att para sig och sen uppsöka en jordhåla att övervintra i.
Snylthumlor; humlor är normalt samhällsbildande insekter, men gruppen snylthumlor har inga egna arbetare, varför de lägger sina ägg i bon av sociala humlor, som de liknar mycket.

Upp

I människans tjänst
Humlor är mycket viktiga som pollinatörer av grödor och har därför börjat i människans tjänst.
Att använda humlor för pollinering på friland är inte något nytt, men däremot är det ganska nytt att använda humlor för pollinering i växthus.
Det var 1988 som man först började använda humlor för pollinering av bifftomat. Användningen spred sig snabbt och idag används jordhumlan även för pollinering av andra grödor. Humlorna spar arbete, ger säkrare pollinering och en jämn storleks- och viktfördelning i klasarna.

humla

Humlornas "ständiga närvaro" ger dessutom en säker pollinering även i perioder med ogynnsamt väder. Humlorna arbetar under dygnets alla ljusa timmar och har en förmåga att "känna av" precis när blomman bäst släpper sitt pollen.

Upp

Mat
Humlor suger nektar med sin långa tunga. De samlar pollen främst i de s.k. pollenkorgarna (består av styva hår längs kanten på benen)men en del pollen fastnar även på kroppens hår och kan då föras till andra växter för pollination.

Upp

Pollinering

humla

Bombus-släktets betydelse som pollinatörer är stor.
Skogs- och trädgårdsbär, äppelträd och klöver hör till de största växtgrupperna humlor pollinerar.
(se även "I människans tjänst")

Upp

Kuriosa

Humlor har en egen inre värmeproduktion som gör att de kan leva även i arktiska trakter.

I ett ungt och välmående bo släpps inga främlingar in. I dessa bon kan man ofta se att speciella humlor som sitter vid ingången och vaktar.

En duktig humla kan under en flygtur pollinera ca 400 blommor. Räknar man med 7 flygningar per humla och dag klarar en humla av att pollinera upp till 2800 blommor per dag.

Humlor är vanligtvis inte aggressiva men har förmåga att försvara sig. Drönarna saknar gadd. Humlor angriper bara om de är uppjagade och irriterade. Oftast ger humlans stick inte andra symptom än rodnad och svullnad. En del människor kan dock vara, överkänsliga och kan reagera då mycket kraftigt. I sådana fall bör läkare kontaktas omgående.

Humletungans längd är avgörande för vilken blomma som väljs. Blommans uppbyggnad och färg har mindre betydelse.

Humlornas flygaktivitet styrs i stor utsträckning av pollenkvalitén. Pollenkvalitén påverkas av bl.a. temperatur, ljus, luftfuktighet och sortval.

Humlor attraheras av blå färg.

Upp

Ansvarsfrihet
All information och alla bilder på denna sida har insamlats från olika internetsidor.
Dom är alla copyrightskyddade av sina respektive ägare, om om copyrightlagen på något sätt har missnyttjats, så är det omedvetet.
Om du anser att något är felaktigt placerat här och vill att det tas bort, kontakta mig så plockas det bort direkt.

  www.netgoblins.com/humla  info@netgoblins.com